photo: kentoh/ Shutterstock

Komisija za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena

O KOMISIJI

Registar nacionalnog Internet domena Srbije - RNIDS i Privredna komore Srbije - PKS su po ugledu na praksu u svetu regulisali rešavanje sporova oko prava nad registrovanim .rs i .srb domenima kroz proces rešavanja ovih sporova pred Komisijom za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena.

Prilikom registracije imena Internet domena drugog nivoa može doći do sporova, pre svega sa nosiocima prava intelektualne svojine. Ti sporovi mogu se voditi pred nacionalnim sudovima ili, što je češće, oni mogu biti rešeni vansudski (primenom alternativnih načina rešavanja sporova).

Komisija za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena je nezavisno telo u odnosu na Privrednu komoru Srbije i potpuno je samostalna u odlučivanju.

Odluke donose arbitražna veća koja čine tri arbitra: predsednik i dva člana arbitražnog veća. Komisija ima svoju Listu arbitara koju utvrđuje Upravni odbor Privredne komore Srbije na predlog Registra nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS). Arbitre imenuju stranke, sa Liste arbitara. Mandat arbitara traje četiri godine.

Ovo je brz, savremen i efikasan postupak. Komunikacija sa strankama se odvija elektronskim putem: stranke Komisiji dostavljaju podneske elektronski (tužbu, dogovor na tužbu, druge podneske i dokaze). Takođe, Komisija strankama upućuje elektronska dokumenta (od imenovanja arbitara do dostavljanja konačne odluke).

ORGANIZACIJA

Predsedništvo

Predsedništvo čine predsednik, potpredsednik i sekretar Komisije. Predsednika i potpredsednika imenuje i razrešava Upravni odbor Privredne komore Srbije. Mandat je 4 godine. Sekretara Komisije imenuje predsednik PKS iz reda zaposlenih u PKS. Predsedništvo vrši nadzor nad radom Komisije i primenom Pravilnika, prati i razmatra praksu rešavanja sporova i vrši druge funkcije određene Pravilnikom.

Sekretar Komisije

Sekretar potpisuje tekuću prepisku i može prisustvovati sednicama Komisije. Sekretarijat Stalne arbitraže pri PKS vrši pravne, stručne i administrativne poslove za potrebe Komisije.

Arbitražna veća

Arbitražna veća čine tri arbitra: predsednik i dva člana arbitražnog veća. Komisija ima svoju Listu arbitara koju utvrđuje Upravni odbor Privredne komore Srbije na predlog Registra nacionalnog Internet domena Srbije (RNIDS). Arbitre imenuju stranke, sa Liste arbitara. Mandat arbitara traje četiri godine.

NADLEŽNOST I POSTUPAK PRED KOMISIJOM

Sporazum o nadležnosti

Registrant prihvata nadležnost Komisije samom registracijom .rs domena u okviru rsTLD registra, .srb domena u okviru .srb IDN cc TLD registra, odnosno prihvatanjem Opštih uslova o registraciji naziva domena.

Tužilac prihvata nadležnost Komisije pokretanjem postupka pred Komisijom. Prihvatanjem nadležnosti Komisije strane u postupku se ne odriču prava na traženje sudske zaštite u stvari koja je predmet postupka.

Rešavanje domenskih sporova

Sporove povodom registracije naziva nacionalnih internet domena rešava tročlano arbitražno veće. Arbitražno veće razmatra i utvrđuje da li je registrant registracijom i korišćenjem naziva nacionalnog internet domena povredio pravo intelektualne svojine ili neko drugo subjektivno pravo tužioca, u skladu sa odredbama Pravilnika. Arbitražno veće može doneti odluku o prestanku ili prenosu registracije spornog domena sa registranta na tužioca.

Odluka arbitražnog veća je konačna i protiv nje se ne može uložiti žalba.

Strane u postupku su:

Tužilac- lice koje osporava registrantu pravo na korišćenje registrovanog naziva nacionalnog internet domena. Tužilac može biti domaće ili strano fizičko ili pravno lice.

Registrant- lice koje, u skladu sa odredbama Opštih uslova o registraciji internet domena, registruje i koristi: .rs domen u okviru rsTLD registra, .srb domen u okviru .srb IDN cc TLD registra. Registrant može biti domaće ili strano fizičko ili pravno lice. Postupak se pokreće podnošenjem tužbe od strane tužioca, odnosno njegovog punomoćnika. Postupak je jednostepen i, po pravilu, traje do 60 dana od dana konstituisanja arbitražnog veća.

 

Postupak je regulisan Pravilnikom o postupku za rešavanje sporova povodom registracije .rs domena („Sl. glasnik RS“ br. 31/11, 24/12 67/14 i 61/16).

Postupak može biti okončan: donošenjem konačne odluke ili zaključkom arbitražnog veća o obustavljanju postupka.

Konačnu odluku izvršava RNIDS. Odluka se izvršava po isteku roka od deset dana od dana prijema odluke kod RNIDS-a, osim ako strana u postupku dostavi dokaz o pokretanju postupka pred nadležnim sudom, kada se izvršenje odluke odlaže do pravnosnažnosti odluke suda.

 

Dr Dušan Popović, predsednik
Dr Marko Jovanović, potpredsednik

Ivana Jakovljević, sekretar

Gordana Bešir Lasica, samostalni savetnik
tel: (+381 11) 4149 417,
e-mail: gordana.lasica@pks.rs

Gorana Kalaba, samostalni savetnik
tel: (+381 11) 4149 418,
e-mail: gorana.kalaba@pks.rs

Sedište i korisne adrese

Knez Mihajlova 10, 11000 Beograd
e-mail: domenski.sporovi@pks.rs

Registar nacionalnog internet domena Srbije – RNIDS, Žorža Klemansoa 18a/I,
11108 Beograd, Srbija
www.rnids.rs

Zavod za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Kneginje Ljubice 5, 11000 Beograd
www.zis.gov.rs