Međunarodne konvencije

Međunarodne konvencije

Njujorška konvencija o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka

Njujorška konvencija o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka (Njujorška konvencija) predviđa obavezu sudova država ugovornica da priznaju postojanje arbitražnog sporazuma, kao i priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka donetih u nekoj od zemalja potpisnica. S obzirom da je Njujorškoj konvenciji do sada pristupilo 157 zemalja, ona je sigurno najvažniji dokument u oblasti međunarodne trgovinske arbitraže.

Osnovna prednost međunarodne arbitraže u odnosu na postupke pred sudom jeste izvršnost arbitražnih odluka u inostranstvu. U tom smislu, svrha ove Konvencije je da obezbedi jedinstvene standarde za priznanje i izvršenje stranih arbitražnih odluka. Takođe, cilj Konvencije je da osigura da sudovi država potpisnica priznaju postojanje  arbitražnog sporazuma zahtevajući od sudova da uskrati pristup stranaka sudu, ako bi sudski postupak bio u suprotnosti sa njihovom arbitražnim sporazumom i da ih uputi na arbitražu.

Njujoršku konvenciju o priznanju i izvršenju stranih arbitražnih odluka na srpskom i engleskom jeziku možete preuzeti na dnu ove strane.

Arbitražna pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL)

Pravilnik o Stalnoj arbitraži omogućava strankama u međunarodnoj arbitraži da ugovore da će arbitražni postupak biti regulisan "Arbitražnim pravilima Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Stalnom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije".

UNCITRAL pravila su sveobuhvatana proceduralna pravila čiju primenu stranke mogu da ugovore za arbitražni postupak koji proističe iz njihovog poslovnog odnosa. Pravila obuhvataju sve aspekte arbitražnog postupka, obezbeđuju model arbitražnu klauzulu, utvrđuju pravila postupka u vezi sa imenovanjem arbitara i vođenjem arbitražnog postupka, i predviđaju pravila koja se odnose na formu, dejstvo i tumačenje arbitražne odluke.

Tekst Arbitražnih pravila Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno trgovinsko pravo (UNCITRAL) pred Stalnom arbitražom pri Privrednoj komori Srbije je dostupan u verzijama na srpskom i engleskom jeziku na dnu ove strane.