Preporučena klauzula

Preporučena klauzula

Arbitraža svoju nadležnost temelјi na pisanom sporazumu stranaka. Ovaj sporazum je najčešće u formi klauzule ugovora u vezi i iz kog mogu nastati sporovi za čije rešavanje stranke žele da ugovore nadležnost arbitraže. Stalna arbitraža pri Privrednoj komori Srbije preporučuje strankama da u svoje ugovore unesu sledeću klauzulu:

Stranke su saglasne da svaki spor iz ovog ugovora ili u vezi sa ovim ugovorom bude konačno rešen arbitražom organizovanom u skladu sa Pravilnikom Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije.

Ova klauzula „opšteg“ tipa sadrži sve bitne elemente arbitražne klauzule i obezbeđuje strankama nadležnost Stalne arbitraže u slučaju spora. Primenljiva je na sve vrste poslovnih odnosa, bilo međunarodne ili domaće, i bez obzira na njihovu složenost i druge karakteristike. Takođe, strankama je data mogućnost da preciziraju i ostale pojedinosti arbitražnog postupka, pa se preporučuje da one budu obuhvaćene arbitražnom klauzulom:

  • Sedište arbitraže je u (navesti grad i državu);
  • Spor rešava (jedan arbitar ili tri arbitra);
  • Jezik arbitražnog postupka je (navesti jezik);
  • Merodavno materijalno pravo je (navesti merodavno pravo).

Stranke su slobodne da ugovore nadležnost arbitraže i po nastanku spora, naknadnim sporazumom (arbitražnim kompromisom). Do kompromisa najčešće dolazi ukoliko stranke u ugovoru koji su zaklјučile nisu predvidele arbitražnu klauzulu, pa se po nastanku spora saglase da se spor reši arbitražom, a ne pred sudom koji bi inače bio nadležan.