Kalkulator Tarife

Stalna arbitraža administrira domaće i međunarodne arbitražne postupke, ali po različitim tarifama. Pomoću kalkulatora ćete na najjednostavniji način izračunati troškove arbitražnog postupka. Potrebno je samo da navedete vrednost spora (u evrima) i da obeležite da li je spor u pitanju domaći ili međunarodni. Kalkulator će izračunati ukupne troškove postupka, koji obuhvataju registracione, administrativne i troškove za rad arbitrara.

Troškovi postupka

Prilikom podnošenja zahteva za arbitražu, tužbe, protivtužbe, prigovora kompenzacije ili predloga za pokretanje postupka mirenja, stranka - podnosilac je dužna da položi Sekretarijatu Arbitraže 200,00 EUR na ime registracionih troškova za rad.

 Tarifa za obračunavanje troškova arbitaže u međunarodnim sporovima:
U slučaju međunarodnih sporova, troškovi se obračunavaju sabiranjem 2 vrste iznosa (tarifa): jedan iznos se odnosi na obračunavanje administrativnih troškova arbiraže, a drugi na obračunavanje naknade za rad arbitrima.


Tarifa za obračunavanje administrativnih troškova

Protivvrednost predmeta spora (od – do) u EUR-ima

iznos troškova: osnovica (C) i procenat (D) za iznos preko (A)u EUR-ima

od (A)

do (B)

osnovica (C)

% (D)

 

5.000

350

 

5.001

10.000

350

6

10.001

20.000

650

4.5

20.001

50.000

1.100

2

50.001

100.000

1.700

1.6

100.001

500.000

2.500

1

500.001

1.000.000

6.500

0.4

1,000,001

2.000.000

8.500

0.2

2,000,001

5,000,000                                         

10.500

0.15

5,000,001            

10,000,000

15.000

0.1

10,000,001

20,000,000

20.000

0.05

preko 20,000,000

25.000

0.01

Tarifa za obračunavanje naknade za rad arbitrima

Protivvrednost predmeta spora (od – do) u evrima

 Iznos troškova:osnovica (C) i procenat (D) za iznos preko (A) u evrima

od (A)

do (B)

osnovica (C)

% (D)

 

5.000

550

 

5.001

10.000

550

10

10.001

20.000

1.050

7

20.001

50.000

1.750

5

50.001

100.000

3.250

3.5

100.001

500.000

5.000

2

500.001

1.000.000

13.000

1.1

1,000,001

2.000.000

18.500

0.61

2,000,001

5,000,000                                         

24.600

0.25

5,000,001            

10,000,000

32.100

0.23

10,000,001

20,000,000

43.600

0.12

preko 20,000,000

55.600

0.02

 

Tarifa za obračunavanje troškova arbitaže u domaćim sporovima:

Administrativni troškovi i naknade za rad arbitara za domaće sporove obračunavaju se tako što se iznosi obračunati za međunarodni spor iste vrednosti umanjuju za 30%.